Personvernserklæring

Personvernerklæring for foretaket Einar Fagerheim (org.nr. 983953581)

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Behandling av personopplysninger betyr: l enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

 

Behandlingsansvarlig

Einar Fagerheim er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i foretaket. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

 

Om personopplysninger og regelverket 

Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Einar Fagerheim er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Jeg forholder meg til GDPR, pasientjournalloven og helseregisterloven. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.

 

Hvilke rettigheter har du?

Du har rett til innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger. NB! Retting av personopplysninger i pasientjournal følger bestemmelser om retting etter pasientjournalloven. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med mine kliniske behandlinger av pasient kan ikke slettes, da dette omfattes av journalføringsplikt etter helsepersonelloven.

Jeg er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring og journal. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet/rettet dersom du ønsker det.

 

Hvilke personopplysninger behandles og hvordan Foretaket innhenter vanlig besøksstatistikk sin nettside.

Dette innebærer statistikk som genereres automatisk av serveren/(Google analytics) over besøkendes IP-adresse, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Kunden får varsel om cookies. Kontakskjema på nettsiden registrerer Navn og e-post-adresse. Dette lagres på server som driftes av Robust Media AS. Om ikke annet er avtalt, slettes innholdet senest 3 år etter opphørt kundeforhold. Online timebestilling skjer direkte i Easypractise. Det er kun Einar Fagerheim som har tilgang til dette systemet.

Fysioterapikunder mottar en samtykkeerklæring ved oppstart av behandling. Der får de detaljert informasjon om hvilke opplysninger som lagres.

Einar Fagerheim har databehandleravtale med Easypractice (www.easypractice.net). Systemet er nettbasert. Ingen personopplysninger utleveres til andre. 

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 47452412 E-post: post@einarfagerheim.no Postadresse:

Markveien 16, 4307 Sandnes

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold

vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon

dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Sandnes 9. juli 2020

Einar Fagerheim

© 2024 Einar Fagerheim AS
Utviklet av: